Zásady zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o., se sídlem Trojická 1904/14, 120 00 Praha 2, IČO 247 11 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168001 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů včetně rozsahu práv subjektů údajů. 

Vymezení užitých pojmů: 

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného Subjektu údajů; Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze Subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – Subjektem údajů jste v tomto případě Vy jako fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, v tomto případě společnost Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření Správcem zpracovává osobní údaje;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které Správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • souhlas Subjektu údajů – jakýkoli svobodný informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým Subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů

1. Správce osobních údajů – totožnost a kontaktní údaje:

Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o., se sídlem Žitná 1578/52, 120 00 Praha 2, IČO 247 11 381
adresa elektronické pošty: telefon: +420 607 824 005, + 420 257 314 974 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů / dále jen „GDPR“. 

Zpracování osobních údajů:

a) bez souhlasu subjektu údajů
b) se souhlasem subjektu údajů

a) Bez souhlasu subjektu údajů

Bez Vašeho souhlasu jsou zpracovávány osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

 • Plnění smlouvy o poskytování právních služeb nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na žádost subjektu údajů pro účely realizace smluvního závazku včetně související finanční komunikace
 • Plnění pracovně právních povinností, pokud s naší kanceláří uzavřete pracovně právní vztah,
 • Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce pro účely vymáhání dlužných částek za poskytnuté služby nebo jiných pohledávek Správce, posouzení důvěryhodnosti, identifikace osoby vstupující do objektu, kde sídlí Správce z důvodu ochrany majetku a dalších zájmů Správce, 
 • Výkon právních povinností vyplývajících z předpisů upravující výkon advokacie 
 • Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro účely poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona a vedení účetnictví
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

b) Se souhlasem subjektu údajů 

Správce Vás požádá o souhlas v případě neexistence smluvního vztahu, nebo jiného důvodu vyhovujícího požadavkům GDPR. .Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a tento souhlas lze kdykoliv odvolat. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemným oznámením zaslaným elektronickou poštou na adresu gdpr@advokat-kancelar.cz nebo v poštovním styku na adresu Správce.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. 

3. Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje 
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak) pro potřeby poskytnutí právní služby (např. rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/insolvenčních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech)
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.),
 • údaje z návštěvy našich internetových stránek.

Správce uplatňuje nezbytná opatření k bezpečnému zpracování osobních údajů a k zabránění neoprávněnému přístupu k nim, včetně neoprávněných změn nebo zveřejnění. Zásady zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládá Správce v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť splňovali příslušné bezpečnostní standardy. 

Upozorňujeme Vás, že přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Správce nemůže zaručit bezpečnost vašich dat přenášených online službami; jakýkoli přenos je na vlastní nebezpečí.

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí právní služby, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů zejména pro obranu svých právních nároků, dále po dobu, kdy správce je povinen údaje uchovávat podle advokátních předpisů a jiných předpisů (daňové, účetní účely).  Údaje, které správce zpracovává s Vaším souhlasem, jsou uchovávány po dobu, po kterou je souhlas platně udělen. 

5. Zdroje, ze kterých informace pocházejí:

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v této informaci pocházejí z následujících zdrojů:

 • Údaje byly Vámi poskytnuty v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo v průběhu spolupráce.
 • Údaje byly získány od orgánů veřejné moci (např. soudy, správní orgány) nebo třetích osob při poskytování právních služeb.
 • Údaje byly získány z veřejných zdrojů, seznamů a veřejných evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí. 

6. Příjemci osobních údajů: 

Vaše osobní údaje správce předává pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců: 

 • smluvním partnerům, kteří jsou potřební pro provoz Správce ( daňoví poradci, účetní) a zajištění a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb, 
 • orgánům moci veřejné (např. soudy, správní orgány) 
 • třetím osobám dle potřeb a pokynů klientů
 • jiným subjektům v případech, kdy Správci poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu jeho oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.); Vždy při přísném dodržení povinnosti mlčenlivosti.

Všichni příjemci jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

7. Vaše práva jako subjektu údajů při zpracování osobních údajů:

 • Právo na přístup – subjekt údajů může Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává, Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. 
 • Právo na opravu – subjekt údaj má právo Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, 
 • Právo na výmaz – Subjekt údajů má právo Správce požádat, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán některý z těchto důvodů:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. .subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. subjekt údajů vznese námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
 • Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo Správce požádat, aby omezil zpracování osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů
 • Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má v případech stanovených  GPDR právo získat osobní údaje, které se ho  týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo tyto předat jinému správci s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud  je zpracování  osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů  právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl souhlas udělen, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Podnikejte ihned jako akciová společnost.
Nabízíme již založenou akciovou společnost se splaceným základním kapitálem 2 000 000 Kč.
Napište nám přes kontaktní formulář.