Zásady zpracování osobních údajů

Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o., se sídlem Trojická 1904/14, 120 00 Praha 2, IČO 247 11 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168001 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů včetně rozsahu práv subjektů údajů. 

Vymezení užitých pojmů: 

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného Subjektu údajů; Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze Subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – Subjektem údajů jste v tomto případě Vy jako fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, v tomto případě společnost Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření Správcem zpracovává osobní údaje;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které Správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • souhlas Subjektu údajů – jakýkoli svobodný informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým Subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů

1. Správce osobních údajů – totožnost a kontaktní údaje:

Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o., se sídlem Žitná 1578/52, 120 00 Praha 2, IČO 247 11 381
adresa elektronické pošty: telefon: +420 607 824 005, + 420 257 314 974 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů / dále jen „GDPR“. 

Zpracování osobních údajů:

a) bez souhlasu subjektu údajů
b) se souhlasem subjektu údajů

a) Bez souhlasu subjektu údajů

Bez Vašeho souhlasu jsou zpracovávány osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

 • Plnění smlouvy o poskytování právních služeb nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na žádost subjektu údajů pro účely realizace smluvního závazku včetně související finanční komunikace
 • Plnění pracovně právních povinností, pokud s naší kanceláří uzavřete pracovně právní vztah,
 • Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce pro účely vymáhání dlužných částek za poskytnuté služby nebo jiných pohledávek Správce, posouzení důvěryhodnosti, identifikace osoby vstupující do objektu, kde sídlí Správce z důvodu ochrany majetku a dalších zájmů Správce, 
 • Výkon právních povinností vyplývajících z předpisů upravující výkon advokacie 
 • Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro účely poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona a vedení účetnictví
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

b) Se souhlasem subjektu údajů 

Správce Vás požádá o souhlas v případě neexistence smluvního vztahu, nebo jiného důvodu vyhovujícího požadavkům GDPR. .Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a tento souhlas lze kdykoliv odvolat. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemným oznámením zaslaným elektronickou poštou na adresu gdpr@advokat-kancelar.cz nebo v poštovním styku na adresu Správce.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. 

3. Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje 
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak) pro potřeby poskytnutí právní služby (např. rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/insolvenčních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech)
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.),
 • údaje z návštěvy našich internetových stránek.

Správce uplatňuje nezbytná opatření k bezpečnému zpracování osobních údajů a k zabránění neoprávněnému přístupu k nim, včetně neoprávněných změn nebo zveřejnění. Zásady zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládá Správce v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť splňovali příslušné bezpečnostní standardy. 

Upozorňujeme Vás, že přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Správce nemůže zaručit bezpečnost vašich dat přenášených online službami; jakýkoli přenos je na vlastní nebezpečí.

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. minimálně po dobu trvání smlouvy o poskytnutí právní služby, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů zejména pro obranu svých právních nároků, dále po dobu, kdy správce je povinen údaje uchovávat podle advokátních předpisů a jiných předpisů (daňové, účetní účely).  Údaje, které správce zpracovává s Vaším souhlasem, jsou uchovávány po dobu, po kterou je souhlas platně udělen. 

5. Zdroje, ze kterých informace pocházejí:

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané v této informaci pocházejí z následujících zdrojů:

 • Údaje byly Vámi poskytnuty v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo v průběhu spolupráce.
 • Údaje byly získány od orgánů veřejné moci (např. soudy, správní orgány) nebo třetích osob při poskytování právních služeb.
 • Údaje byly získány z veřejných zdrojů, seznamů a veřejných evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí. 

6. Příjemci osobních údajů: 

Vaše osobní údaje správce předává pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců: 

 • smluvním partnerům, kteří jsou potřební pro provoz Správce ( daňoví poradci, účetní) a zajištění a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb, 
 • orgánům moci veřejné (např. soudy, správní orgány) 
 • třetím osobám dle potřeb a pokynů klientů
 • jiným subjektům v případech, kdy Správci poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu jeho oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.); Vždy při přísném dodržení povinnosti mlčenlivosti.

Všichni příjemci jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

7. Vaše práva jako subjektu údajů při zpracování osobních údajů:

 • Právo na přístup – subjekt údajů může Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává, Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. 
 • Právo na opravu – subjekt údaj má právo Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, 
 • Právo na výmaz – Subjekt údajů má právo Správce požádat, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán některý z těchto důvodů:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. .subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. subjekt údajů vznese námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
 • Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo Správce požádat, aby omezil zpracování osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů
 • Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má v případech stanovených  GPDR právo získat osobní údaje, které se ho  týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo tyto předat jinému správci s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud  je zpracování  osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů  právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl souhlas udělen, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz