Obecné obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky
podle § 1751 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
vydané pro
Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.,
se sídlem Trojická 1904/14, 128 00 Praha 2, IČO 247 11 381,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 168001
(dále jen „ Advokátní kancelář“)

I.    Úvod
Tyto obecné obchodní podmínky upravují vztah mezi klientem a Advokátní kanceláří. Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti mezi Advokátní kanceláří, jako poskytovatelem právní služby a klientem, jako příjemcem právní služby. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

II.    Vznik Smlouvy o poskytování právní služby
2.1.    Vztah mezi Advokátní kanceláří a klientem vzniká uzavřením Smlouvy o poskytování právní služby, a to řádně vyplněným a podepsaným formulářem o převzetí zastoupení klienta Advokátní kanceláří, respektive advokátem, anebo udělením plné moci ze strany klienta advokátu anebo registrací klienta k on-line právní službě, tj. k poskytování a přijímání právních služeb prostřednictvím internetové sítě, anebo jiných telekomunikačních prostředků (dále jen „Smlouva“).
2.2.    Poskytnutí právní služby spočívá zpravidla v poskytování právních rad, zpracování listin, jiné dokumentace, analýz, stanovisek a dalších nutných jednání ve věci, ohledně které byla uzavřena Smlouva o poskytování právních služeb. Poskytování právní informace spočívá v poskytnutí advokátem vytvořených vzorových právních dokumentů.
2.3.    Právní služba je poskytována Advokátem nebo zaměstnancem advokátní kanceláře s právním vzděláním anebo spolupracujícím advokátem případně spolupracujícím daňovým poradcem či spolupracujícím účetním.
2.4.    Uzavření jednorázové smlouvy na poskytnutí on-line právní služby, pokud je k dispozici:
•    Klient se zaregistruje k on-line právní službě na webových stránkách Advokátní kanceláře
•    Klient registrací souhlasí s obecnými obchodními podmínkami Advokátní kanceláře
•    Klient odešle poptávkový formulář, ve kterém jasně, stručně a výstižně popíše záležitost, která je předmětem právní služby a vybere si balíček, zahrnující různý rozsah právní služby, který chce přijmout
•    Dle vybraného balíčku uhradí odměnu přes platební bránu GoPay anebo platební kartou cenu, která je uvedena u vybraného balíčku anebo bezhotovostně na základě výzvy k úhradě.
•    Okamžikem obdržení platby je Smlouva o poskytnutí on-line právní služby uzavřena.
2.5.    Uzavření jednorázové smlouvy na poskytnutí on-line právní informace:
•    Klient se zaregistruje on-line na webových stránkách Advokátní kanceláře
•    Klient registrací souhlasí s obecnými obchodními podmínkami Advokátní kanceláře
•    Klient si vybere balíček, zahrnující různé právní dokumenty zpracované jako vzorové
•    Dle vybraného balíčku uhradí Klient odměnu přes platební bránu GoPay anebo platební kartou cenu, která je uvedena u vybraného balíčku anebo bezhotovostně na základě výzvy k úhradě.
2.6.    Okamžikem obdržení platby je Smlouva o poskytnutí on-line právní informace uzavřena a klient je oprávněn čerpat objednanou službu, nebo objednanou informaci. Za tím účelem mu bude zaslán kód, který po zadání umožní stažení relevantních dokumentů z jeho uživatelského prostředí.
2.7.    Klient spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy ve lhůtě 14 od zaplacení ceny, ledaže požaduje poskytnutí právní služby on-line „ihned“ anebo objednává právní informaci a vybraný balíček si stáhne do 14 dnů od zaplacení, pak volbou balíčku, jehož součástí je poskytnutí služby „ihned“ anebo stažením právní informace se vzdává práva na odstoupení ve 14ti denní lhůtě, jak je uvedeno shora. Klient odstoupení zašle Advokátní kanceláři na e-mail: kancelar@advokat-kancelar.cz s textem „odstupuji od smlouvy o poskytnutí „právní služby“ s uvedením své identifikace anebo s textem „odstupuji od smlouvy o poskytnutí „právní informace“ s uvedením své identifikace. Advokátní kancelář v případě, že bylo odstoupeno před tím, než bylo započato se sjednaným plněním, vrátí klientu zaplacenou cenu za právní službu nebo za právní informaci.  Jestliže klient odstoupil od smlouvy, avšak Advokátní kancelář již začala poskytovat právní službu z důvodu sjednaného termínu plnění či na žádost klienta, pak je klient povinen uhradit Advokátní kanceláři poměrnou část sjednané ceny, a to ve výši 50% sjednané ceny za právní službu.

III.    Odměna za poskytování právní služby
3.1.    Advokátní kancelář poskytuje právní služby zásadně za úplatu. Bezplatně či za sníženou úplatu lze poskytovat právní služby jen na základě výslovně uvedeného prohlášení Advokátní kanceláře, že určitá právní služba, či produkt (např. smlouva, či určité podání) je poskytováno bezplatně nebo za sníženou odměnu.
3.2.    V případě, že výslovně není sjednána smluvní odměna, poskytuje Advokátní kancelář právní službu za mimosmluvní odměnu podle Vyhl. č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).
3.3.    V případě uzavření jednorázové smlouvy na on-line právní službu činí odměna dle definovaného balíčku klientem požadované a objednané právní služby.
3.4.    V případě uzavření jednorázové smlouvy na on-line právní informaci činí odměna dle definovaného balíčku klientem požadované a objednané právní informace.
3.5.    Zásadně se sjednává smluvní cena jako hodinová odměna na základě složitosti a náročnosti věci anebo cena za balíček on-line právní služby/právní informace.
3.6.    Advokátní kancelář je oprávněna požadovat po klientu po uzavření Smlouvy o poskytování právní služby složení přiměřené zálohy, přičemž její výše bude sjednána, jinak za přiměřenou výši zálohy se považuje 80% celkové odměny a hotových výdajů vzniklých za dobu trvání smluvního vztahu.
3.7.    K smluvní i mimosmluvní odměně se připočítává režijní paušál za každou hodinu poskytnutí právní služby podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu a vynaložené hotové výdaje podle § 13 odst. 1 advokátního tarifu. Dále se připočítává náhrada za promeškaný čas ve výši 300,- Kč/hodinu  promeškaného času v souvislosti s poskytnutím právní služby:
a) při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět,
b) za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut.
3.8.    V případě smluvní i mimosmluvní odměny se tato zvyšuje vždy o veškeré náklady řízení přiznané klientu proti protistraně. Klient zmocňuje Advokátní kancelář k přijetí takových plnění na svůj účet.
3.9.    V případě soudního sporu náleží advokátu tzv. přísudek , tj. soudem přiznaná náhrada nákladů řízení.

IV.    Úschovy
4.1.    Advokát je oprávněn na základě smlouvy o úschově převzít do úschovy prostředky nebo dokumenty či jiné věci klienta a tyto dle smluvních podmínek opatrovat a peníze vyplatit, dokumenty či věci vydat. Advokát je při této činnosti vázán pokyny klienta uvedené ve smlouvě o úschově.
4.2.    Za právní službu úschovy náleží advokátu odměna ve výši sjednané ve smlouvě o úschově, jinak ve výši 1% z přijatých a vyplacených peněžních prostředků a náhrady hotových výdajů podle § 13 advokátního tarifu, u úschovy dokumentů či věcí činí odměna 3.000,- Kč bez DPH za jednu úschovu.
4.3.    Prostředky klienta spravuje advokát na bankovním účtu odděleně od ostatních prostředků Advokátní kanceláře, dokumenty a věci jsou uschovány v bezpečnostní schránce Advokátní kanceláře.
4.4.    Režim úschov se dále řídí ustanoveními zákona č. 253/2008Sb. a usneseními představenstva ČAK č. č. 7/2004, č. 2/2008, č. 2/2017 Věstníku ČAK o povinnostech vyplývajících z právních a stavovských předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zejména o tom, že advokát se při provádění úschovy stává povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a že  má povinnosti z toho vyplývající, zejména povinnosti identifikační a oznamovací.

V.    Platební podmínky
5.1.    Platby mezi klientem a Advokátní kanceláří jsou prováděny obvykle bezhotovostně, pokud není sjednána hotovostní platba. Platby převyšující částku 100.000,- Kč jsou vždy prováděny bezhotovostně.
5.2.    Odměna a případné další platby (hotové výdaje apod.) je placena na základě daňového dokladu – faktury, pokud není ujednáno jinak. Faktury jsou vystavovány se 14ti denní splatností, pokud není ujednáno jinak.
5.3.    Odměnu za jednorázovou on-line službu/on-line informaci hradí klient Advokátní kanceláři bezhotovostně na základě výzvy k úhradě anebo přes platební bránu GoPay, nebo platební kartou .
5.4.     Za splnění platby odměny se považuje připsání příslušné částky na účet Advokátní kanceláře.

VI.    Ukončení smlouvy o poskytování právních služeb
6.1.    K ukončení Smlouvy o poskytování právních služeb dochází dohodou anebo výpovědí, anebo uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána. Výpovědní doba činí, není-li stanoveno v konkrétním případě jinak, 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

VII.    Rozhodné právo a informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

7.1.    Právní vztah mezi klientem a Advokátní kanceláří se řídí českým právním řádem a k řešení sporů mezi klientem a Advokátní kanceláří jsou příslušné výhradně české soudy.

7.2.    Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporu mezi advokátem a klientem – spotřebitelem je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. v platném znění pověřena Česká advokátní komora : www.cak.cz. Klientem – spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci výkonu svobodného povolání.

VIII.    Ochrana osobních údajů
8.1. Advokátní kancelář jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy uzavřené s klientem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
8.2. Informace související se zpracováním osobních údajů klienta:
Správce osobních údajů
Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.
IČO:    247 11 381
Sídlo:    Trojická 1904/14, 128 00 Praha 2
E-mail:    gdpr@advokat-kancelar.cz
Tel:     +420 607824005

Právní základ pro zpracování
•    Smlouva o poskytování právních služeb, případně smlouva o poskytnutí právní informace
•    Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování
Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů
•    Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
•    Poskytovatelé údržby informačního systému
•    Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku proti zpracování.
Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátní kanceláří, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

IX.    Účinnost obchodních podmínek
9.1.    Tyto obecné obchodní podmínky se vydávají na dobu neurčitou s účinností od 25.5.2020.

 

V Praze dne 25.5.2020
Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.
JUDr. Šárka Kincelová, advokátka
společnice a jednatelka společnosti

 

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci s našim advokátem. Zavolejte na tel: 257 314 974 nebo vyplňte formulář níže.